รวมลิงค์กองทุน (บลจ.)

บลจ. กรุงไทย
http://www.ktam.co.th
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2686-6100 โทรสาร. 0-2670-0430

บลจ. กรุงศรี จำกัด
https://www.krungsriasset.com
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2657-5757 โทรสาร. 0-2263-0199

บลจ. กสิกรไทย จำกัด
http://www.kasikornasset.com
ชั้น 6 อาคารธนาคารกสิกรไทย พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-673-3999 โทรสาร. 02-673-3900

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
http://www.cimb-principal.co.th
ชั้น 16 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย 44 หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2686-9500 โทรสาร. 0-2657-3167

บลจ. ทหารไทย จำกัด
http://www.tmbam.co.th
อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 32 990 พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2636-1800 โทรสาร. 0-2636-1820

บลจ. ทิสโก้ จำกัด
https://www.tiscoasset.com
ชั้น 9 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/16-17 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2633-7777 โทรสาร. 0-2633-7300

บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
https://www.scbam.com
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2949-1500 โทรสาร. 0-2949-1501

บลจ. ธนชาต จำกัด
http://www.thanachartfund.com
อาคารเอสซีไอ ไลฟ์ ชั้น 5-7 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2126-8300 โทรสาร. 0-2126-8398

บลจ. บัวหลวง จำกัด
http://www.bblam.co.th
ชั้น 7 , ชั้น 21 , ชั้น 26 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 679-6400 โทรสาร. 679-5995-6

บลจ. ภัทร จำกัด
http://www.phatraasset.com
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์เอ 252/25 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0-2305-9800 โทรสาร. –

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
https://www.manulife.co.th
364/30 ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2246-7650 โทรสาร. 0-2248-5391

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
http://www.uobam.co.th
ชั้น 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 173/27-30, 32-33 สาทรใต้ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2786-2000 โทรสาร. 0-2786-2380-99

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
http://www.lhfund.co.th
ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร 11 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-286-3484 โทรสาร. 02-286-3585

บลจ. วรรณ จำกัด
https://www.one-asset.com
อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2659-8888 โทรสาร. 0-2659-8860-1

บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
http://www.aberdeen-asset.co.th
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 179 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2352-3333 โทรสาร. 0-2352-3339

บมจ. เอ็มเอฟซี
http://www.mfcfund.com
G , 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ 199 รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2649-2000 โทรสาร. 0-2649-2100 , 0-2649-2111

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
http://www.assetfund.co.th
สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2672-1000 โทรสาร. 0-2286-4472

บลจ. ฟิลลิป จำกัด
http://www.phillipasset.co.th
ชั้น 22 อาคารวรวัฒน์ 849 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2635-3033 โทรสาร. 0-2268-0959

บลจ. โซลาริส จำกัด
http://www.solarisfunds.com
ลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 287 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2624-6320 โทรสาร. 0-2624-6320