SCBGLOW อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนต่างประเทศ

หากคุณต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลเวลท์ (SCBGLOW) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ กองทุนนี้น่าสนใจอย่างไร และแตกต่างจากกองทุน Global อื่นๆอย่างไรบ้าง? ความแตกต่างนั้นอยู่ที่ กองทุนนี้มิใช่ Feeder Fund แต่เป็นกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศเองโดยตรง และด้วยขนาดสินทรัพย์ที่ไม่มาก (เมื่อเทียบกับระดับโลก) ทำให้การปรับเปลี่ยนพอร์ตน่าจะมีความคล่องตัวกว่า หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ก็เหมือนกับการที่เราซื้อหุ้นต่างประเทศเอง เทียบกับการไปซื้อกองทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนด้วย

Read more